Fogalomtár

dokumentumok ismerete: könyv, (tankönyv, szakkönyv), kézikönyv, elektronikus dokumentumok.

számítógép használati alapok: excel, word, power point ismerete, internet használat

szövegértelemzés: szövegértés, a leírt szavak és fogalmak megértése.

közgyűjteményi rendszer: összefogja közgyűjteményeket, hagyományos feladatok mellett mint például a feltárás, nyilvántartásba vétel, megőrzés stb. a közgyűjtemények részt vesznek az oktatásban, életen át tartó tanulás elősegítésében.

nemzeti könyvtár: egy ország kormánya tartja fenn, hogy a fő információtároloja legyen, állományában ritka és értékes könyvek is megtalálhatóak. Feladata a magyar vonatkozású könyvtára anyag gyűjtése.

közművelődési könyvtár: a társadalom minden rétege számára kínál olvasnivalót, információt a művelődéshez.

szakkönyvtár: Szűk ismeretek dokumentumainak gyűjtése. Feladata kutató-fejlesztő tevékenység támogatása.

felsőoktatási könyvtár: oktató, nevelő, tudományos munka segítése/támogatása. Szakirodalom, tájékoztatás nyújtása az oktatók, kutatók, hallgatók számára. Egyetemi könyvtárak gyűjteményükkel szakkönyvtári feladatokat is elláthatnak.

akadémiai, kutatóintézeti könyvtár: feladata a tudományos munka elősegítése, támogatása és a tudományos ismeretek terjesztése.

iskolai könyvtár: általános és középiskolák könyvtárai. Oktató, nevelő munka segítése.

egyházi könyvtár: amelynek fenntartója valamely egyház, felekezet, vallási közösség.

magán könyvtár: egyéni vagy családi gyűjtemények.

elektronikus könyvtár: elektronikus dokumentumokat tartalmaz amelynek kezeléséhez számítogépes háttér kell.

üzemi könyvtár: munkahelyi könyvtári ellátás biztosítása, kulturális nevelő feladat.

szakszervezeti könyvtár: munkahelyi könyvtári ellátás.

nyilvános: bárki számára hozzáférhető, szabadon megtekinthető

zárt: nagyon korlátozottan hozzáférhető

korlátozottan nyilvános: például csak az adott intézmény oktatói, tanulói vehetik igénybe.

tájékoztatás: ismeretközlő folyamat, kommunikáció egyik formája, társadalmi igény alapján jön létre.

helyben olvasás: nem kölcsönözhető dokumentumok helyben (a Könyvtár olvasótermében) használata

kölcsönzés: dokumentumokhoz való hozzáférés meghatározott időtartalomra.

könyvtárközi kölcsönzés: könyvtárak közötti együttműködés, információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés céljából.

irodalomkutatás: szakirodalmi háttér vizsgálata.

témafigyelés: a könyvtár tájékoztató szolgálata, megrendelés alapján, kutatási témákhoz.

bibliográfia: egy téma irodalmának felsorolt jegyzéke.

tudománymetria: a tudomány haladásának statisztikai módszerekkel történő folyamatos vizsgálata.

szelektív információterjesztés: egyéni igényeket kieléígtő szolgáltatás, hagyományosan vagy számítógéppel végzett témafigyelés.

adatbázisok: elektronikusan tárolt, egymással kapcsolatban lévő adatok.

online lekérdezés: az online katalógus tartalma.

számítástechnikai szolgáltatások: alkalmazás beállítások, hardver, szoftver telepítés, karbantartás, tanácsadás.

könyvtárhasználat: a dokumentumok használata és a szoláltatások igénybe vétele.

adatbáziskezelés: nagytömegű adatok kezelését biztosító rendszerek.

kutatásmódszertan oktatása: irodalomfeldolgozás tartalmi és formai követelményeinek az átadása, kutatási módszerek, eredmények értékelése.

másolatszolgáltatás: a könyvtár dokumentumairól készíthető papír vagy elektronikus másolat.

érkeztetés: beszerzés után az átvétel jegyzékkel történik amelyen a legfontosabb adatok szerepelnek, úgymint szerző, cím, kiadó, kiadási év, ár, dátum a jegyzéken szereplő adatok ellenőrzése után a dokumentumok leltárnaplóba kerülnek beírásra.

feldolgozás: a dokumentum könyvtári adatbázisába való felvétele.

tartalmi feltárás: tudásfeldolgozás folyamata, a dokumentumokban tárolt tudás rekonstrukciója.

állományi elhelyezés: ahova a dokumentum tartalma szerint elhelyezésre kerül

klub övezet: megelőzi a nyilvántartási pontot, előtér a ruhatár is itt található. Kötetlen tartózkodási hely.

nyilvántartási/kölcsönzési pont: a beiratkozás és a kölcsönzés is itt történik.

olvasó tér: a helyben olvasás tere.

zárt raktár: a dokumentumok nem szabadon elérhetőek hanem csak a könyvtári katalógusban.

szabadpolcos rendszer: minden dokumentum nyilvánosan megtekinthető, kézbe vehető.

vegyes rendszer: szabadpolcos és zárt könyvtári rendszer is megtalálható a könyvtárban.

Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO): nemzetközi könyvtári osztályozó rendszer, amely az ismeretterjesztő és szakdokumentumokat tartalmuk szerint csoportosítja és osztályokba rendezi.

betűrend: abc szerinti elrendezés / a szerzők kezdő betűjének alapján.

Cutter-szám: betűrendi jel, Cutter, Charles Ami által kidolgozott rendszer a könyvek betűrendes tárolására.

katalógusok: formai és tartalmi ismérvek szerint egy adott könyvtár állományát tárja fel.

ISBN - International Standard Book Number - A Könyveknél a könyvek nemzetközi azonosítására szolgáló szám.

ISSN - International Standard Serial Number - Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma.

DOI - Digital Object Identifier - Digitális objektumok azonosítója.

 

Hivatkozások:

A könyvtár meghatározása

Könyvtári fogalomtár

A könyvtári szolgáltatások és fejlesztésük irányai

 

Hasznos linkek